Parshat Ki Tavo

Parshat Ki Tavo

Streamed live on Aug 9, 2013